Thông tư

Thông tư

 

Thông tư 22/2009/TT-BTC 28-07-2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Chi tiết

 

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN 28-07-2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN ngày 25/02/2008
hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và
Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Chi tiết

 

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN 28-07-2014

Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên
sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Chi tiết

 

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN 28-07-2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Chi tiết

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay