Thông tư

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN ngày 25/02/2008
hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và
Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Bài viết mới hơn

Bài viết đã đăng

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay